EGYÜTTMŰKÖDÉS ISASZEGÉRT EGYESÜLET


A tartalomhoz

Főmenü:


Imre Sándor - A vízaknai csata folytatása

Események > Cikkek

Az ellenség összes ágyúi centrumunk ellen működtek, ahol Bem tábornok maga vezette az ügyeket. Végre küldött át Puchner négy ágyút jobbszárnyunk ellen is. Tüzéreink ezeket is megzavarták jól irányzott lövéseikkel, mert mielőtt lemozdonyoztak volna, két lovukat lőtték el. Megkezdték aztán ők is a tüzelést ellenünk. Célpontjaik mi és ágyúink valának leginkább. Egyik bajtársunknak a lábát azonnal el is szakította egy 6 fontos. Kért, könyörgött szegény, amidőn a földre zuhant, hogy ne hagyjuk ott, vagy lőjük főbe; elvinni nem volt időnk, a főbelővésre egyikünk sem vállalkozott, pedig az jótétemény lett volna reá nézve. Jobbszárnyunkon gróf Bethlen Gergely alezredes parancsnokolt. Ott volt Petőfi Sándor is e szárnyon, ki tajtékzó paripáján hol a csatárlánchoz, hol mi hozzánk, lovasokhoz, hol ágyúinkhoz vágtatott, s megvetve félelmet, halált, lelkesített, bátorított mindenütt. Petőfi sokak előtt feltűnt, nem ismerték. Ő nem viselt tiszti egyenruhát. Magyar polgári öltönyt viselt minden tiszti jelvény nélkül. Fejét hatalmas Kossuth-kalap fedte, oldalán kardot hordott, ez alkalommal kivonva. Mi már ismertük őt többen. Tehát folyt a harc nagy elkeseredéssel az egész vonalon, a föld reszketett az ágyúdörejtől, a havat piros vér festette mindenfelé Délelőtt 11 óra tájban reánk nézve kedvezőnek mutatkozó fordulat állt be. Az ellenség, főképp a középen, a Bem gyilkoló ágyútüzelése előtt gyors léptekkel kezdett hátrálni. Mi természetesebb tehát, minthogy csatárláncunk utána nyomult, sőt az ágyúk is előbbre mentek. Ez az előrenyomulásuk képezte az ellenségre nézve a gordiusi csomót, amelyet azonnal ketté is vágott. Látván tehát Puchner császári tábornok, hogy Vízaknáról nem jőnek ki nagy tömött hadcsapatok, hogy csatárláncunkat előrenyomulásában fedezzék, a napnál világosabb előtte, hogy a mi összes gyalogsági erőnk éppen azon egyetlen csatárláncunkból áll, amely reggel óta küzd ellenök. Megfordult tehát s hatalmas tömött csapatait szuronyrohamra küldte. Hogyan tartóztathassa egy csatárlánc a rohanó nagy tömött csapatokat? Minket gróf Bethlen Miklós alezredes rohamra vezetett az ellenségnek előrenyomuló lovasságra, de alig kezdtük azt meg, s alig űztük vissza az ellenséges lovasságot, már "Megállj"-t s visszavonulást vezényelt. Petőfi Sándor a másik oldalon, aki nagy zajban, lármában nem hallotta gróf Bethlen vezényszavát, rohamra lelkesített, s eszerint lovas osztályunk egy része rohanni, a másik része pedig visszavonulni akart; midőn aztán felhangzott ismét a gróf Bethlen alezredes dörgő vezényszava: "Vissza!" Petőfi Sándor nem tudta, hogy a fővezértől visszavonulási parancs jött, nehogy mi is elszakíttassunk avagy éppen foglyul essünk ágyúinkkal együtt, amelyekre akkor oly nagy szükségünk volt. Tehát miután lőfegyvereinket az ellenségre kitüzeltük, a legnagyobb rendbenvisszavonultunk, magunkkal víve ágyúinkat és fedezve gyalogságunkat. Mi egészen feloszolva csatárláncba, folyton tüzeltünk az utánunk nyomuló ellenségre. Tüzéreink is röpítettek időnként egyegy süvöltő ágyúgolyót reájuk.Az alsó városrész egyik keresztülfutó sikátorán vonultunk át a főútra, hol a zűrzavarnaknetovábbja tárult szemeink elé. Pakkos szekerek, honvédek, menekülő nép stb. küzdött ott a kivonulás akadályaival.Az osztrák szolgálatban álló magyar granatírosok már nagyon tüzeltek reánk a piac felől. Jól láttuk még a bajuszokat is, s megismertükőket bozontos nagy fövegeikről. Feltűnt azonban nekünk nagyon, hogy honvédeink nem viszonozzák a tüzelést. - Tüzeljetek bajtársak! - kiáltánk. - Máskülönben mind elesünk vagy foglyokká leszünk. - Tüzelnénk bajtársak válaszolának amazok -, de egyetlen töltényünk sincs. - Miféle töltényekre van szükségetek? - kérdeztük. - Kovás fegyverekhez valók - válaszolának a honvédek. Megjegyzendő, hogy Erdélyben a honvédség egy része gyutacsos,a másik része pedig kovás fegyverekkel volt ellátva, A mi, lovassági fegyvereink (karabélyok és pisztolyok) általában mind kovásak voltak. A mi lőszereink pedig a gyalogsági fegyverekbe teljesen találtak. Olvasmány folytatásaFőoldal | Egyesületről | Események | Népművészet | Videó | Galéria | Oldaltérkép

| Az oldal Internet Explorer böngészőre lett optimalizálva! | Készítette: Együttműködés Isaszegért Egyesület | e-mail: kier3ster@gmail.com |

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe